⋮

Т̇е́лә как дəкум̇е́нт (2023.09.11)

ма́л̇ин̇к̇ий шрам над бро́в̇йю
н̇ипан̇я́тнә, атку́дә вз̇я́лс̇и,
нә тако́й жә йест̇ у ацца́.

н̇ет ә н̇е́ бәлә ст̇е́р̇иазр̇е́н̇ии.
әз-за э́тәвә св̇ёрнутә шэ́йи
ә чя́стә закры́т пра́вәй глас.

әбр̇иза́н̇ии.

әщё да п̇е́рвәвә кла́сә
сабра́л кал̇е́кцәйю то́чик,
сл̇идо́ф ат шпр̇ица́, на ло́кт̇и
на вну́тр̇ин̇ий стәран̇е́.

купа́лс̇и з друз̇йя́м̇и ф кра́снәй,
нәступ̇и́л на че́тв̇ирт̇ буты́лк̇и.
нә лады́шк̇и аста́лс̇и шрам.

мно́гә б̇е́гәл на лы́жәх
з д̇ис̇ит̇и́ л̇ед дә двәццәт̇и́
ә гу́бә с̇иб̇е́ әтмаро́з̇ил.
н̇и́жн̇ии рв̇ёццә да кро́в̇и
ка́ждуйю з̇и́му с т̇ех пор.

пар̇е́зә на па́л̇цәх рук —
траф̇е́и во́днәх пахо́дәф,
әт кәраби́нәф, нажа́, тәпара́,
в̇е́тәк, тро́сә, камн̇е́й.

как мало́чнәи зу́бә кагда́-тә,
нә нага́х вәпада́йют но́кт̇и,
с ка́ждәй но́вәй папы́ткәй
прәб̇ижа́т̇ мәрафо́н ис тр̇ёх.

шәро́к̇ий, кагда́-та крас̇и́вәй,
ә с̇ичя́с п̇ир̇ило́мәнәй, нос
по́сл̇и двух әп̇ира́цәй.
фп̇ирвы́и пад о́пщим нарко́зәм.
әз н̇иво́ йя байя́лс̇и н̇и вы́йт̇и.

читы́р̇и сло́мәнәх ко́ст̇и
ф су́мм̇и в або́их зап̇я́ст̇йих.
адну́ я слама́л, спаткну́фшәс̇,
кагда́ сп̇ишы́л нә саба́ку.
а че́р̇ис полгода әщё рас,
в әксп̇ид̇и́цәи па т̇иб̇е́ту.
әщё тр̇и слама́л ап шкаф,
за, ка́жәццә, шэ́ст̇ уда́рәф.

трәвмато́лак при фстр̇е́чи спра́шәвәит,
кагда́ йя сно́ва пр̇иду́.
детство, лицей, путешествия, стихи, школа
 ⋮