⋮

Bogdan Kravtsov
Initial O (to Olga Alexeyenko)

2017.01.29
2017.02.01. I presented this work to Olga Alexeyenko.
monochrome, signs, watercolor
 ⋮