⋮

Bogdan Kravtsov
Meat grinder (for Alexander Kosolapov)

2018.04.01
Photo by Alexander Rudakov
mixed, translation
 ⋮