⋮

Bogdan Kravtsov
Rorschach

2021.05.07
Photo by Ilya Nodia
ink, symmetry
 ⋮