⋮

Bogdan Kravtsov
Arches

2021.05.07
Photo by Ilya Nodia
found object
 ⋮