⋮

Bogdan Kravtsov
Ramphastidae

2018.01.14
Photo by Ilya Nodia
acrylic, wings
 ⋮