⋮

Bogdan Kravtsov
Zephyrus

2018.01.07
Photo by Ilya Nodia
acrylic
 ⋮